جوان پويا

موسسه آموزشي جوان پويا قرن در تاريخ 10/9/1391 تاسيس و در تاريخ 27/10/1391با شماره ثبت 30842 و شماره ملي 10320844690 به ثبت رسيد.اين موسسه را با هدف ايجاد روحيه نشاط و سلامت در جوانان ، حمايت از ورزشكاران و عمومي كردن ورزش اسكيت تشكيل داده و اميدواريم با بهره گيري از مربيان متعهد و متخصص و روشهاي جديد مديريت ورزش هزينه هاي ورزش اسكيت را تا حد رايگان پايين آورده و گامي در جهت عمومي كردن ورزش اسكيت برداريم .